Terms & Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

Privacy Policy 

1. Introduction
Welcome to the website. We have made a notice of this privacy policy to notify you of the data collection, use or disclosure under the Act Personal Data Protection Act 2019 "PDPA" (Personal Data Protection Act) because we are very aware of the importance of our customers' data. Customers can be assured that the information they provide us with the appropriate and best security measures. 

2. When do we collect personal information? 
Personal information means information about an individual that makes it possible to directly or indirectly identify that person. We only collect personal information if necessary and use it for

2.1 When applying for membership
2.2 When making an order
2.3 When filling out information through the form
2.4 When filling in information through the forum thread

3. What personal information is collected? 
The categories of personal information that we collect and use are in accordance with the scope of the service. By collecting information as necessary and useful under the law such as

Identity

 • Name, surname
 • ID card number
 • Sex
 • Birthday

Contact information

 • Email
 • Phone number
 • Mailing address
 • Social media accounts
 • Transaction information
 • Details of order and payment

Technical data

 • IP address
 • Cookie
 • Web Browser

4. How do we use personal information? 

4.1 For contacting and inquiring information, selling products or services 
4.2 To verify details of purchasing products
4.3 For the transportation of products
4.4 For use in the preparation Order reports and sales tax reports

5. How do we protect personal information?
We have strict security measures to support the highest level of data security, the electronic security certification is compliant with SSL (Security Socket Layer) approved by the CA (Certificate Authority) to protect information such as personal information, passwords, credit card numbers. 

6. Disclosure of personal information to outsiders 
In business, We are required to disclose personal information to third parties, for example in order to use cargo transport. We will not take personal information that we have collected to be published or sold to third parties who are not involved except in case of legal measure.

7. Period of retention of personal information
We will keep your personal information only as required by law or as necessary for the purposes for which it was collected. We will delete or destroy personal information. When I saw that collecting that information It is not necessary for the purposes stated.

8. Period of retention of personal information
We will keep your personal information only as required by law or as necessary for the purposes for which it was collected. We will delete or destroy personal information. When I saw that collecting that information It is not necessary for the purposes stated.

9. Use of cookies
Cookies are information on the website sent to the web browser of the service provider to make customers comfortable to use the website It also helps to study overall platform visitor behavior. In this regard, customers can refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on their browser. It may affect the inability to use or access all of our functionality.

10. Amendments to the Privacy Protection Policy
From time to time, we will revise the Privacy Protection Policy. In order to comply with the change of service operations under the law, We will disclose the policy to customers through the website clearly, as appropriate when customers visit the site or receive service from us. Always read the privacy policy for the benefit of the customers.

11. How to contact us 
If you have questions, suggestions or need additional details about privacy policy or want to exercise your rights, please contact us

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy