Orders

ค้นหาสินค้าของเรา เลือกสินค้า ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า ยืนยันตะกร้าช็อปปิ้ง เลือกวิธีช็อปปิ้ง ข้อมูลลูกค้า ยืนยันการสั่งซื้อ ได้รับยืนยันการสั่งซื้อ แจ้งเตือนการชำระเงิน

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาทำรายการ แจ้งการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำระค่าสินค้า หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะตรวจสอบและดำเนินการต่อไปภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการ

วิธีแจ้งการชำระเงิน

หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาทำรายการ แจ้งการชำระเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการชำระค่าสินค้า หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะตรวจสอบและดำเนินการต่อไปภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการ

วิธีแจ้งการชำระเงิน

An order confirmation with order summary will be sent to you through email right after you have placed your order. You can check your order status online with our Tracking tool

An order confirmation with order summary will be sent to you through email right after you have placed your order.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy